கேணல் கிட்டு 10 மாவீர்களின் நினைவு சுமந்து நடந்த கரப்பந்தாட்ட சுற்றுபேட்டி

கேணல் கிட்டு 10 மாவீர்களின் நினைவு சுமந்து நடந்த கரப்பந்தாட்ட சுற்றுபேட்டி

கேணல் கிட்டு 10 மாவீர்களின் நினைவு சுமந்து நடந்த கரப்பந்தாட்ட சுற்றுபேட்டி இன்று 03.04.2022 சுவிஸில் மிகவும் சிறப்பாக இடம் பெற்றது

நிகழ்வுகள்